Susitikime su Algirdu Monkevičiumi aptarti švietimo problemų sprendimo keliai

Vykdant 2017 m. pasirašytos Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties nuostatas, Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) aukštojo mokslo institucijų atstovė Jelena Tamulienė bei LŠMPS pirmininko pavaduotojas Audrius Jurgelevičius rugsėjo 27 d. susitiko su Švietimo, mokslo ir sporto ministru Algirdu Monkevičium.

Pokalbio metu buvo aptartos šiuo metu švietimiečiams aktualiausios temos – patobulinto mokytojų etatinio darbo apmokėjimo modelio taikymas, taip pat, mokyklose kylančių problemų ar net konfliktų sprendimo keliai. Čia, susitikimo dalyvių nuomone, reikalingas maksimalus viešumas, neleidžiantis slėpti realių mokyklai skiriamų etatų bei finansų kiekio. Pasak ministerijos atstovų, ši informacija nuo spalio pradžios bus viešai prieinama. Aptarta būtinybė, plečiant bendradarbiavimą su mokyklų vadovų profesine sąjunga bei asociacijomis, ieškoti vienodo vertinimo dabar skirtingai traktuojamų įvairių teisės aktų nuostatų – dėl mokytojų budėjimo pertraukų metu, nuotolinio darbo organizavimo, darbo moksleivių atostogų metu ir kt. Nuošalyje neliko ir ikimokyklinio ugdymo problematika. Detaliau ruošiamas pertvarkas, jų priežastis ir galimas pasekmes ketinama aptarti spalio 2 d. Vilniuje LŠMPS organizuojamame ikimokyklinio ugdymo įstaigų atstovų susitikime, kuriame dalyvaus ir atsakingi ministerijos atstovai. Diskutuojant apie pagalbos mokiniui specialistų darbo bei apmokėjimo sąlygų gerinimo perspektyvas, ministerijos atstovai įsipareigojo spalio pabaigoje pateikti detalią informaciją apie tai, kaip per 2019 metus pakito šių specialistų etatų kiekis kiekvienoje savivaldybėje ir su kokiomis šių etatų finansavimo problemomis susiduriama. Ši informacija leis LŠMPS teritoriniams susivienijimams teikti argumentuotus pasiūlymus ruošiamiems 2020 metų savivaldybių biudžetų projektams. Priminus, kad šiais metais didinant atlyginimus kultūros darbuotojams, buvo pamiršti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pavaldumo įstaigose dirbantys bibliotekininkai ir kiti kultūros darbuotojai, ministras A. Monkevičius informavo, kad Kultūros ministerijai yra pateikti duomenys apie šiuos darbuotojus. Todėl 2020 m. toliau didinant kultūros darbuotojų algas, jos kils ir švietimo įstaigose dirbantiems jų kolegoms.

Tai pat buvo aptarta aukštosiose mokyklose bei mokslo institucijose dirbančių darbuotojų darbo sąlygų bei atlyginimų problematika. Ypatingas dėmesys buvos skirtas neakademinio personalo atlyginimo didinimui 2020 m. Taip pat aptarti aukštųjų mokyklų dėstytojų kvalfikacijos kėlimo tobulinimas, tarybų vieta stiprinant universitetų autonomiją, valstybinės mokslininkų pensijos. Ministras patikino, kad šiuo metu dedamos visos pastangos, kad ir aukštųjų mokyklų neakademinio personalo darbo užmokestis būtų didinamas. Pasidalinta informacija apie rengiamą Mokslo ir studijų įstatymo pataisų paketą, apimantį ne tik aukštųjų mokyklų tarybų rinkimo tvarkos reguliavimą, bet ir senato įgaliojimų stiprinimą. Padiskutuota, kaip artimiausiu metu ir per trumpiausią laiką galima būtų pabaigti Dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo gaires ir tai, kad kol nebus sukurtas mechanizmas, kurį naudojant bus užtikrinama galimybė mokslininkams gauti orias pensijas, minėtų pensijų nebus atsisakoma.

Parašykite komentarą