Patvirtintos

VU profesinės sąjungos valdybos posėdyje

2019 11 24

Protokolas Nr. 19-02

Vilniaus universiteto Žaidimų kambario taisyklės privalomos visiems asmenims, kurie palieka savo vaikus Žaidimų kambaryje. Pradėti naudotis Žaidimų kambario paslaugomis leidžiama tik atidžiai susipažinus su Taisyklėmis. Vieno iš vaiko tėvų, kitų vaiko įstatyminių atstovų arba kitų pilnamečių asmenų, kurių priežiūroje yra vaikas (toliau – „už vaiką atsakingas asmuo”) parašas patvirtina, kad šis asmuo yra susipažinęs su Taisyklėmis ir jose nustatytomis savo, savo vaiko arba jo priežiūroje esančio vaiko, kurie paliekami, teisėmis, pareigomis ir atsakomybe. Taisyklės patalpintos VU profesinės sąjungos svetainėje

http://www.vuprofsajunga.lt/zaidimu-kambarys/taisykles

kur lankytojai gali viešai susipažinti su Taisyklėmis iki sprendimo palikti vaiką Žaidimų kambaryje momento. Apie tai, kad yra susipažinęs su Žaidimo kambario taisyklėmis, asmuo patvirtina vaiko registracijos metu ir/ar pasirašydamas vaikų registracijos žurnale, atvedus vaiką į Vaikų žaidimo kambarį.

Palikti vaiką Žaidimų kambaryje leidžiama, tik už vaiką atsakingam asmeniui atidžiai susipažinus su Taisyklėmis, taip pat užtikrinus vaikų Žaidimų kambariui bei tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka ir pilnai atsakant už vaiko elgesį Žaidimų kambaryje bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą ar dėl jo veiksmų atsiradusį kitų vaikų sveikatos sutrikimą.

Prieš palikdamas vaiką Žaidimų kambaryje, už jį atsakingas asmuo turi pasirašyti vaikų registracijos žurnale, kur reikalinga nurodyti vaiko vardą, pavardę, amžių ir savo telefono numerį. Atsiimant vaikus iš vaikų žaidimo kambario, taip pat būtina pasirašyti vaikų registracijos žurnale, patvirtinant vaiko atsiėmimo faktą. Už vaiką atsakingas asmuo garantuoja, kad registracijos žurnale pateikta informacija yra teisinga ir prisiima visą atsakomybę už klaidingos informacijos nurodymą.

Už vaiką atsakingas asmuo, palikdamas vaiką Žaidimų kambaryje, privalo sumokėti nustatytą vienkartinį mokestį. Buvimo žaidimų kambaryje įkainiai nurodyti tinklapyje

http://www.vuprofsajunga.lt/zaidimu-kambarys

Lankytojams susimokėjus už Žaidimų kambario paslaugą, bet dėl savo kaltės ja nepasinaudojus, arba pasinaudojus nepilnai, sumokėti pinigai nėra grąžinami.

Žaidimų kambarys suteikia lankytojams galimybę pasinaudoti vaikų Žaidimų kambario paslauga, tačiau neatsako už šios paslaugos įtaką konkretaus vaiko sveikatai, taip pat negarantuoja jos teigiamo poveikio. Už vaiką atsakingas asmuo, prieš palikdamas vaiką Žaidimų kambaryje, privalo įsitikinti, kad vaiko sveikatos būklė jam leidžia būti Žaidimų kambaryje bei žaisti jame kartu su kitais vaikais. Ši paslauga, atsižvelgiant į konkretaus vaiko sveikatos būklę, gali turėti neigiamos įtakos vaiko sveikatai, todėl už vaiką atsakingas asmuo, palikdamas vaiką Žaidimų kambaryje, privalo būti atsargus ir rūpestingas, atidžiai įvertinti vaiko psichologinę ir fizinę sveikatos būklę. Neigiamos pasekmės, susijusios su šios pareigos nevykdymu, tenka už vaiką atsakingam asmeniui, palikusiam savo vaiką Žaidimų kambaryje. Žaidimų kambarys neatlygina vaikui padarytos turtinės ar neturtinės žalos, išskyrus atvejus, kai ši žala buvo padaryta dėl žaidimų kambario tyčios arba didelio neatsargumo.

Į Žaidimų kambarį priimami tik visiškai sveiki vaikai. Esant akivaizdžioms abejonėms dėl vaiko sveikatos, vaikui nesuteikiama galimybė naudotis Žaidimų kambario paslaugomis.

Už vaiką atsakingi asmenys privalo žinoti ir informuoti apie tai jų priežiūroje esančius vaikus, kad jie turi tausoti Žaidimų kambario inventorių, saugotis, kad nepadarytų žalos sau ir kitiems Žaidimų kambaryje esantiems vaikams. Už vaiką atsakingas asmuo pilnai atsako už jo palikto Žaidimų kambaryje vaiko sugadintą įrangą ir inventorių, taip pat turtinę ir neturtinę žalą, padarytą tretiesiems asmenims.

Vaikų žaidimų kambario administratorius gali atsisakyti priimti į Žaidimų kambarį vaiką, kuris nuolat jo neklauso ar nedrausmingai elgiasi, gadina žaidimų kambario inventorių, žaloja kitus žaidimų kambaryje esančius vaikus.

Žaidimų kambario administratorius sauskelnių ar nešvarių drabužių vaikams nekeičia ir neteikia panašaus pobūdžio vaiko priežiūros paslaugų.

Į Žaidimų kambarį draudžiama atsinešti maistą ir gėrimus, kitus daiktus, kuriais gali būti padaryta žala vaikų žaidimo kambaryje esantiems vaikams, kitiems asmenims ar inventoriui.

Dėl higienos ir saugumo draudžiama valgyti ir nešiotis maistą bei gėrimus po kambarį.

Žaidimų kambaryje vaikai ir suaugę gali būti tik nusiavę lauko avalynę. Rekomenduojame vaikučiams turėti šiltas kojines, ar namines šlepetes.

Už daiktus, kuriuos žaidimų kambario lankytojai ar jų priežiūroje esantys vaikai pamiršo, Žaidimų kambario administratorius neatsako.

Už daiktus, kuriuos žaidimų kambario lankytojai ar jų priežiūroje esantys vaikai pamiršo, Žaidimų kambario administratorius neatsako.

Susipažinau____________________________________________________________________________

Data, Vardas, Pavardė, Parašas